Home
Menu
Zoeken Annuleer

Ouderbetrokkenheid

 

Het is belangrijk dat ouders betrokken blijven bij het gebeuren op school. Ouders zijn altijd welkom wanneer ze iets willen weten van de school of van hun kind(eren). Naast de zogenaamde tien-minuten gesprekken is er ook gewoon de mogelijkheid om met de leerkrachten te spreken.


Eén keer per jaar is er een algemene ouderavond in de school. Hier wordt verslag gedaan over wat de ouderraad en de medezeggenschapsraad hebben gedaan. Vaak zijn er op deze avonden sprekers met onderwerpen die met onderwijs te maken hebben.

Afgelopen schooljaar zijn er 4 informatie-avonden geweest over het nieuwe onderwijsconcept van school Miste en Corle. De avonden werden zeer goed bezocht.
Ouderbetrokkenheid Winterswijk-buiten.pdf

Er wordt vaak een beroep gedaan op ouders om te assisteren bij vakken als lezen, werken bij de computer, handenarbeid, vervoer naar voorstellingen- tentoonstellingen- musea enz. Ook wordt er hulp gevraagd bij trainingen voor diverse toernooien.


De school kent een ouderhulplijst. Hierop staan de namen van ouders die hebben aangegeven werkzaamheden voor school te willen verrichten. Hulpouders zijn via het bevoegd gezag verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid (W.A.).