Home
Menu
Zoeken Annuleer

Schoolinformatie

Hier vindt u diverse documentatie met betrekking tot onze school. 

Schoolplan

Het schoolplan is een beleidsdocument waarin de strategische visie en de beleidskeuzen op hoofdlijnen zijn vastgelegd. Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd, en omvat in elk geval het onderwijskundige beleid, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. In het schoolplan zijn de plannen voor de komende 4 jaar op hoofdlijnen uitgewerkt.

Schoolplan Obs Miste-Corle 2019-2023.pdf
 

Schoolgids

Veel van de informatie die op deze website terug te vinden is, kunt u nog eens rustig nalezen in onze schoolgids. 

Schoolgids obs MisteCorle2021-2022.pdf


Schoolondersteuningsprofiel

In het schoolondersteuningsprofiel staat de mogelijkheden van de school omtrent de zorg die zij kunnen bieden. 
Voor meer informatie:
 Schoolondersteuningsprofiel Obs Miste-Corle 18ZG 2020-2021.pdf

Jaarverslag 

Ieder jaar maken we een jaarverslag. We bespreken dit in de MR en plaatsen het op de site van school. Ook sturen we het jaarverslag op naar de Inspectie van Onderwijs. 
JaarverslagobsMisteCorle20182019.pdf

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het jaarverslag van 2019-2020-2021. In dit verslag (combinatie van jaarverslag en managementrapportage) legt de school verantwoording af over het gevoerde beleid in het afgelopen 2 schooljaren. Deze 2 schooljaren zijn door Corona onlosmakelijk met elkaar verbonden, vandaar dat wij dit in één document evalueren en verantwoorden.
De resultaten van ons onderwijs hebben we per jaar geëvalueerd en gebruikt bij het maken van de plannen voor het Nationaal Plan Onderwijs.  De resultaten staan op hoofdlijnen (Centrale Eindtoetsen) in de schoolgids. 

Schoolveiligheidsplan

Scholen zijn verplicht om veiligheidsbeleid uit te werken in een plan en dit op te nemen in de schoolgids. Het schoolveiligheidsplan heeft vooral betrekking op de thema's agressie, geweld, seksuele intimidatie en discriminatie. Dit plan ligt op school ter inzage. 

Anti-pestprotocol

In het antipestprotocol geeft de school staat beschreven wat de school doet om de veiligheid van de leerlingen te waarborgen. Dit protocol ligt op school ter inzage.